Reklamační řád - Cik cak

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Reklamační řád

 
Projevila se na zakoupeném zboží během záruční doby vada? Pro rychlé vyřízení reklamace postupujte podle níže uvedených bodů.
 
Pokud je zboží bez vady a jen jste změnili názor, využijte možnosti vrácení zboží (v souladu s ustanovením
§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží) – viz. Obchodní podmínky bod 4. odstoupení od kupní smlouvy.
 
Jak reklamovat zboží
1. Pečlivě si přečtěte tento řád až do konce.
2. Ujistěte se, zda je zakoupené zboží ještě v záruce, tj. neuplynula doba dva roky od převzetí zboží nebo lhůta pro uplatnění reklamace u výjimek z obecného pravidla.  
3. Zboží zabalte do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu.
4. Zásilku neposílejte na dobírku. Odešlete doporučeně na adresu:
Fungovar s.r.o.
Ladislava Tesařová
Mládeže 732/9
503 01 Hradec Králové

Jakmile k nám zásilka dorazí, budeme Vás informovat. V průběhu řízení reklamace Vám zašleme e-mailem vyjádření a navrhneme další možný postup (výměna zboží, vrácení peněz atp.)
 
Všeobecné podmínky
Tento reklamační řád se vztahuje na reklamaci zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Fungovar s.r.o. a u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Vymezení pojmů
Prodávající – dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti. Prodávající dodává kupujícímu zboží.
Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.  
Reklamace – uplatňování práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží. Vrámci internetového obchodu se jedná vždy výhradně o uzavření kupní smlouvy dle § 1820, 1824 a násl. zákona o obchodních korporacích za použití prostředků komunikace na dálku. Předmětem koupě je zboží. V případě osobního odběru zboží dochází k uzavření kupní smlouvy již při zaslání potvrzení objednávky.
 
Záruční podmínky
Vykazuje-li zboží dodané kupujícímu zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny.  

Prodávající je odpovědný za to, že prodané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že prodávané zboží je bez vad a má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé.   
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) má kupující právo na bezplatné a bezodkladné uvedení zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Kupující si vybere mezi výměnou zboží nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, kdy kupující před převzetím o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. V souladu s § 2161 a násl. Občanského zákoníku činí pro spotřební zboží 24 měsíců. Tato doba se vztahuje na osoby, které jsou spotřebiteli.  
 
Záruční doba na prodávané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě, že je reklamace řešena výměnou výrobku, pokračuje záruční doba pro tento výrobek od jeho převzetí kupujícím. Další případná reklamace se uplatňuje na základě původního záručního listu.  
 
Práva kupujícího, který je spotřebitelem, při uplatnění záruky:
-      jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadného dílu, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.   Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy  
-      jde-li o vadu neodstranitelnou a bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy  
-      jde-li o vady odstranitelné vyskytující se opakovaně nebo ve větším počtu a bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy přiměřenou     slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy
 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jejich dílů) způsobené řádným používáním. Nárok na uplatnění záruky zaniká též v případě neodborné montáže nebo při neodborném zacházení s ním.  
 
Vyřízení reklamace
Reklamace se uplatňují na adrese prodávajícího, tj. Fungovar s.r.o. Ladislava Tesařová, Mládeže 732/9, Hradec Králové, 503 01.
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání a to elektronicky v den ukončení reklamačního řízení. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a to elektronicky v den ukončení reklamačního řízení. Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace (nikoliv do vyzvednutí zákazníkem).
 
Prodávající rozhodne o reklamaci a vyřídí ji v zákonné lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Kupující má tehdy právo na výměnu zboží za nové nebo od smlouvy odstoupit.

Prodávající si neúčtuje žádné poplatky za oprávněnou či neoprávněnou reklamaci.
O ukončení reklamačního řízení bude zákazník (spotřebitel) informován emailem a to v den ukončení reklamačního řízení.
Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady prodávajícího.
 
Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.10.2017
 
Děkujeme za přečtení
Fungovar s.r.o.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky